5 basketball betting tips【5 tip sa pagtaya sa basketball】

5 basketball betting tips【5 tip sa pagtaya sa basketball】

Some people are familiar with basketball betting. Simply put, a basketball game has only two outcomes, but basketball betting tips are not as easy as they seem.
【Ang ilang mga tao ay pamilyar sa pagtaya sa basketball. Sa madaling salita, ang laro ng basketball ay may dalawang resulta lamang, ngunit ang mga tip sa pagtaya sa basketball ay hindi kasingdali ng tila.】

In addition to understanding basic basketball betting knowledge, such as handicap, odds, fundamentals, tactics, ace players on both sides, etc., you also need to master probability, statistics, psychology, investment and many other aspects of knowledge.
【Bilang karagdagan sa pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman sa pagtaya sa basketball, tulad ng handicap, odds, fundamentals, taktika, ace player sa magkabilang panig, atbp., kailangan mo ring makabisado ang probabilidad, istatistika, sikolohiya, pamumuhunan at marami pang ibang aspeto ng kaalaman.】

The following AU8 will share with you, the 5 most basic and practical basketball betting tips:
【Ibabahagi sa iyo ng sumusunod na AU8, ang 5 pinakapangunahing at praktikal na tip sa pagtaya sa basketball:】

Basketball Betting Tips 1: Strength Positioning【Mga Tip sa Pagtaya sa Basketbol 1: Strength Positioning】

Basketball betting must first understand which strength the team belongs to.
【Ang pagtaya sa basketball ay dapat munang maunawaan kung saang lakas kabilang ang koponan.】

AU8 divides all teams into four grades according to their strength, and observes the preset handicap through experience:
【Hinahati ng AU8 ang lahat ng koponan sa apat na grado ayon sa kanilang lakas, at sinusunod ang preset na kapansanan sa pamamagitan ng karanasan:】

 1. For the same level of strength competition, the handicap is divided into 1-3 points.
  【Para sa parehong antas ng kumpetisyon ng lakas, ang kapansanan ay nahahati sa 1-3 puntos.】
 2. In a match where the strength is one level apart, the handicap is 5-7 points.
  【Sa isang laban kung saan ang lakas ay isang antas ang pagitan, ang kapansanan ay 5-7 puntos.】
 3. In a game with two levels of strength, the handicap is 8-12 points.
  【Sa isang laro na may dalawang antas ng lakas, ang kapansanan ay 8-12 puntos.】
 4. In a game with a three-level difference in strength, the handicap is 13-16 points.
  【Sa isang laro na may tatlong antas na pagkakaiba sa lakas, ang kapansanan ay 13-16 puntos.】

Therefore, it is not difficult to find that if you study several teams for a long time, you can still see that some rules and techniques are helpful.
【Samakatuwid, hindi mahirap hanapin na kung mag-aaral ka ng ilang koponan sa mahabang panahon, makikita mo pa rin na nakakatulong ang ilang mga panuntunan at diskarte.】

Basketball Betting Tips 1:Strength Positioning【Mga Tip sa Pagtaya sa Basketbol 1:Strength Positioning】
Basketball Betting Tips 1:Strength Positioning【Mga Tip sa Pagtaya sa Basketbol 1:Strength Positioning】

Basketball Betting Tips 2:grasp the timing of betting【Mga Tip sa Pagtaya sa Basketbol 2: unawain ang oras ng pagtaya】

In the process of basketball betting, no matter whether you are playing big or small points or handicap, the situation that the game result is just in the standard line is always endless, and sometimes the game result is only 0.5 worse than the standard line.
【Sa proseso ng pagtaya sa basketball, malaki man o maliit na puntos o kapansanan ang iyong nilalaro, ang sitwasyon na ang resulta ng laro ay nasa karaniwang linya ay palaging walang katapusan, at kung minsan ang resulta ng laro ay 0.5 na mas malala kaysa sa karaniwang linya.】

If you can bet in the safe range, you can effectively increase the winning rate.
【Kung maaari kang tumaya sa ligtas na hanay, maaari mong epektibong taasan ang panalong rate.】

For example, in the handicap comparison, TNT Tropang Giga vs Blackwater Bossing, the pre-match handicap of TNT Tropang Giga is 7.5. When betting live, the standard line is the TNT Tropang Giga handicap of 4.5 cents or less, which is a safe range.
【Halimbawa, sa paghahambing ng handicap, TNT Tropang Giga vs Blackwater Bossing, ang pre-match handicap ng TNT Tropang Giga ay 7.5. Kapag tumataya nang live, ang karaniwang linya ay ang TNT Tropang Giga handicap na 4.5 cents o mas mababa, na isang ligtas na hanay.】

Conversely, when the live betting handicap increased from TNT Tropang Giga 7.5 to 12.5, the difference between the two teams was actually two notches, and this was the perfect time to buy Blackwater Bossing.
【Sa kabaligtaran, nang tumaas ang live betting handicap mula sa TNT Tropang Giga 7.5 hanggang 12.5, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang koponan ay talagang dalawang notch, at ito ang perpektong oras upang bilhin ang Blackwater Bossing.】

Basketball Betting Tips 2:grasp the timing of betting【Mga Tip sa Pagtaya sa Basketbol 2:unawain ang oras ng pagtaya】
Basketball Betting Tips 2:grasp the timing of betting【Mga Tip sa Pagtaya sa Basketbol 2:unawain ang oras ng pagtaya】

Basketball Betting Tips 3: Two things to watch out for in live betting【Mga Tip sa Pagtaya sa Basketbol 3: Dalawang bagay na dapat abangan sa live na pagtaya】

Basketball games sometimes become one-sided games.【Ang mga laro sa basketball ay nagiging isang panig na laro.】

Teams that are optimistic before the game will open the score at the beginning of the game, and the handicap will get bigger and bigger. At this point, you should give up your bets and look for other opportunities.
【Ang mga koponan na maasahin sa mabuti bago ang laro ay magbubukas ng puntos sa simula ng laro, at ang kapansanan ay palaki nang palaki. Sa puntong ito, dapat mong isuko ang iyong mga taya at maghanap ng iba pang mga pagkakataon.】

A team that was optimistic before the game was slow or in poor form during the game.【Isang koponan na optimistiko bago ang laro ay mabagal o hindi maganda ang anyo sa panahon ng laro.】

After betting in the safe zone, the handicap gets shallower. At this time, we must pay close attention to the live broadcast and observe the situation on the field. After the market is stable, increase the bet by an equal amount or 1.5-2 times. If the market continues to open lower, resolutely give up the supplementary order.
【Pagkatapos tumaya sa safe zone, mas mababaw ang handicap. Sa oras na ito, dapat nating bigyang-pansin ang live na broadcast at obserbahan ang sitwasyon sa field. Pagkatapos maging matatag ang market, dagdagan ang taya ng katumbas na halaga o 1.5-2 beses. Kung ang merkado ay patuloy na magbubukas nang mas mababa, determinadong isuko ang karagdagang order.】

Basketball Betting Tips 3:Two things to watch out for in live betting【Mga Tip sa Pagtaya sa Basketbol 3:Dalawang bagay na dapat abangan sa live na pagtaya】
Basketball Betting Tips 3:Two things to watch out for in live betting【Mga Tip sa Pagtaya sa Basketbol 3:Dalawang bagay na dapat abangan sa live na pagtaya】

Basketball betting tip 4: Combine team characteristics【Tip 4 sa pagtaya sa basketball: Pagsamahin ang mga katangian ng koponan】

For example, in the past season, TNT Tropang Giga, as the favorite team to win the championship, often lost their spirits in the regular season. After leading a lot in the first half, it became the norm to let the water in the second half. Therefore, when TNT Tropang Giga bet live, it will be changed when the handicap is too much. Buying a rival is a good opportunity.
【Halimbawa, noong nakaraang season, ang TNT Tropang Giga, bilang paboritong koponan na manalo ng kampeonato, ay madalas na nawawalan ng sigla sa regular season. Matapos maunahan ng marami sa unang kalahati, naging pamantayan na ang tubig sa ikalawang kalahati. Kaya naman kapag live na ang TNT Tropang Giga bet, papalitan ito kapag sobra na ang handicap. Ang pagbili ng karibal ay isang magandang pagkakataon.】

Basketball betting tip 4:Combine team characteristics【Tip 4 sa pagtaya sa basketball:Pagsamahin ang mga katangian ng koponan】
Basketball betting tip 4:Combine team characteristics【Tip 4 sa pagtaya sa basketball:Pagsamahin ang mga katangian ng koponan】

Basketball Betting Tip 5: Understanding Injuries【Tip 5 sa Pagtaya sa Basketbol: Pag-unawa sa Mga Pinsala】

The handicap of basketball games is based on the existing strength of both sides. In basketball betting, many games will have a sharp rise or drop before the start of the game.
【Ang kapansanan ng mga laro sa basketball ay batay sa umiiral na lakas ng magkabilang panig. Sa pagtaya sa basketball, maraming laro ang magkakaroon ng matinding pagtaas o pagbaba bago magsimula ang laro.】

The main reason is injury. Like last season, the Spurs play against the Magic. The initial handicap of the Spurs in this game was 0.5, but the Magic announced that Vucevic would not play half an hour before the game, and then the handicap rose to 5.5 points, and the Spurs finally won by more than 39 points.
【Ang pangunahing dahilan ay pinsala. Tulad noong nakaraang season, naglalaro ang Spurs laban sa Magic. Ang paunang kapansanan ng Spurs sa larong ito ay 0.5, ngunit inanunsyo ng Magic na hindi maglalaro si Vucevic kalahating oras bago ang laro, at pagkatapos ay tumaas ang handicap sa 5.5 puntos, at sa wakas ay nanalo ang Spurs ng higit sa 39 puntos.】

Basketball Betting Tip 5:Understanding Injuries【Tip 5 sa Pagtaya sa Basketbol:Pag-unawa sa Mga Pinsala】
Basketball Betting Tip 5:Understanding Injuries【Tip 5 sa Pagtaya sa Basketbol:Pag-unawa sa Mga Pinsala】

Summary of Basic Basketball Betting Tips【Buod ng Pangunahing Mga Tip sa Pagtaya sa Basketbol】

The principles of the above five basketball betting tips are actually very simple. You just need to consider the final score of the home and away teams and master some techniques and basic concepts.
【Ang mga prinsipyo ng limang tip sa pagtaya sa basketball sa itaas ay talagang napakasimple. Kailangan mo lang isaalang-alang ang huling marka ng mga home at away team at makabisado ang ilang mga diskarte at pangunahing konsepto.】

It is much easier to grasp the big and small points of the game than to grasp the results and handicap.
【Ito ay mas madaling maunawaan ang malaki at maliit na mga punto ng laro kaysa sa pag-unawa sa mga resulta at kapansanan.】

There are also some tips for betting on big and small points: pay more attention to the teams that play big points or small points, know which teams use offense as the main way to win, and which teams win by defense…etc.
【Mayroon ding ilang mga tip para sa pagtaya sa malaki at maliit na puntos: bigyang pansin ang mga koponan na naglalaro ng malalaking puntos o maliliit na puntos, alamin kung aling mga koponan ang gumagamit ng pagkakasala bilang pangunahing paraan upang manalo, at kung aling mga koponan ang nanalo sa pamamagitan ng depensa…atbp.】

I hope the basketball betting skills shared by AU8 above can help you.
【Sana ay makatulong sa iyo ang mga kasanayan sa pagtaya sa basketball na ibinahagi ng AU8 sa itaas.】

Join the easiest online casino to win money now【au8.live